DŮLEŽITÉ INFORMACE K PROVOZU 

MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022


 1. Provoz MŠ  7:00 - 17:00 hodin. Příchod do MŠ do 8:30 hod., vyzvedávání dětí do 16:45 hod.
 2. Platby školného a stravného - viz. nástěnka ve vestibulu MŠ  a webové stránky (záložka Stravování)
 3. Výše poplatku na Spolek rodičů a přátel školy při MŠ       na školní rok 2021/2022 bude vyvěšena na nástěnkách před jednotlivými třídami.
 4. K omlouvání nepřítomnosti dětí v MŠ slouží tel.č. 777 343 877 (pokud se nelze dovolat, zašlete SMS) a  sešity před jednotlivými třídami. Omluvy je třeba hlásit den dopředu       do 13:00 hod. Výjímkou je ponděli, kdy je možné omlouvat ten den do 8:00. 
 5. Na nástěnkách před třídami budou vyvěšeny iinformace       o tom, co mají rodiče do MŠ donést.
 6. Kroužky budou řešeny v průběhu září. Sledujte web.stránky a nástěnky v MŠ
 7. Akce viz. Kroužky.
 8. Rodiče se seznámí s Řádem školy a ŠVP, které jsou dispozici na nástěnce u 2.tř. a na webových stránkách. Žádáme rodiče, aby také sledovali webové stránky a nástěnky (jak před vstupem do MŠ, ale také před třídami)
 9. Schůzky pro rodiče proběhnou 1.9.2021 v 17:00 hod. Prosíme rodiče, aby se na schůzky dostavili bez dětí, děkujeme.

    

     

INFORMACE PRO RODIČE 

NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH DĚTÍ 

(týká se dětí 3letých)


 • první týden je pro děti tzv. "adaptační". Po tuto dobu děti přicházejí do MŠ v 7:30 - 8:30 hod.   a odcházejí po obědě, v 12:30 hod.
 • po příchodu rodiče děti převlečou do oblečení určeného do třídy. Zároveň mu ve skříňce nechají převlečení na pobyt venku a rezervní oblečení pro případ zašpinění.
 • v případě horší adaptace dítěte mohou být rodiče kontaktování třídní učitelkou během dopoledne. Pokud budou obtíže přetrvávat, může být třídní učitelkou navrhnuto prodloužení adaptačního týdne.


Případné další otázky Vám zodpoví třídní učitelky první školní den.


PROVOZ MŠ OD ZÁŘÍ 2021

 

 Mateřská škola a její provoz se bude nadále řídit standartními pravidly podle právních předpisů.

 


 

PROVOZNÍ PODMÍNKY PO DOBU TRVÁNÍ POTŘEBY DODRŽOVÁNÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ 

A DOPORUČENÍ:

 

PROVOZNÍ DOBA MŠ -  7:00 do 17:00 hod.


 

POVINNOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ


· nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohli odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel,         náhlá ztráta chuti a čichu, rýma, jiný příznak akutní infekce) nesmí do školky vstoupit

· pokud se výše zmíněné příznaky vyskytnou během dne, budou rodiče informováni a jsou povinni si dítě ihned z MŠ vyzvednout

 


JAK SE CHOVAT V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY - doprovázející osoby


·   před vstupem do šatny si dezinfikovat ruce (dospělý i dítě)

·   v prostorách MŠ se pohybovat vždy v roušce

·   dodržovat odstupy 2 metry od ostatních rodičů, minimalizovat shromažďování osob

·   zdržovat se v šatně pouze po dobu nezbytně nutnou

·   dítě předat osobně učitelce


JAK SE CHOVAT V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY - děti


·  děti v prostorách MŠ nemusí nosit roušky (po přichodu dejte dětem roušu do sáčku a uschovejte do skříňky)

· aktivity budou organizovány tak, aby děti trávily vetší než obvyklou část dne venku

· pro pobyt venku se bude využívat pouze školní zahrada, jednotlivé skupiny budou odděleny

 

JAK SE CHOVAT V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY - zaměstnanci


·   pedagogičtí pracovníci v prostorách MŠ roušku nosit nemusí

·  při dopomoci s osobní hygienou dětí, při stolování používají   rukavice

· pedagogičtí pracovníci zajistí umytí rukou dítěte (neprodleně po vstupu do třídy) vodou a tekutým mýdlem
Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz