MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

1.6.2022 13:00-15:30 hod.


Tento zápis je určen pouze dětem, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvisloti s válkou na Ukrajině. Je nutné             se prokázat vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů        za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou.


Kritéria k přijetí:

 • 5,6 let (povinné předškolní vzdělávání, dítě dosáhne věku 5 let do 31.8.2022), s místem faktického pobytu v MČ P2
 • 4 roky (dítě dosáhne věku 4 roky do 31.8.2022), s místem faktického pobytu v MČ P2
 • 3 roky (dítě dosáhne věku 3 roky do 31.8.2022), s místem faktického pobytu v MČ P2


Dokumenty, které se odevzdávají v den zápisu:

 • vyplňěná Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podepsaná zákonným zástupcem - ZDE ke stažení
 • vízový doklad dítěte (při jiném, než osobním podání se doloží kopie dokladu, která se založí do spisu) 
 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat (rodný list, ID, pas aj.)
 • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování)
 • potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tzn. dovršily k 31.8.2022 věku 5 let)

Žádost je možné podat:

 • osobním podáním (osobní účastí při zápisu)
 • datovou schránkou
 • poštou
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem


Přijaté děti - č. 6, 7, 8, 10!!! DŮLEŽITÉ !!!


Všechny děti přihlášené na prázdninový provoz do čísla 70 byly přijaty/umístěny.


Platby za školné a stravné je nutné uhradit do 13.5. na účet naší MŠ. V případě nezaplacení do určeného data budou děti z docházky vyřazeny.


Vzhledem k obrovskému zájmu o první termín prázdninového provozu (1.7.-22.7.2022) bude otevřena další MŠ - MŠ Na Zbořenci.

Na tuto MŠ budou přesměrovány děti z těchto MŠ:

MŠ Na Děkance

MŠ Španělská 

MŠ Na Zbořenci

MŠ pob. Londýnská

MŠ Viničná (Trojická, Na Rybníčku)

 

Informace k prázdninovému provozu

                                       

 


Prázdninový provoz v uvedených měsících zajišťují:

 

Mateřská škola, Praha 2, Šumavská 37: od 1.7.2022 – 22.7.2022

Mateřská škola, Praha 2, Na Viničná, Trojická: 25.7.2022 – 5.8.2022

Mateřská škola, Praha 2, Na Smetance 1: 8.8.2022 – 19.8.2022


Dokumenty potřebné k zápisu na prázdninový provoz do MŠ Šumavská již byly předány do kmenových školek.


Provoz školy: pondělí – pátek                     7:00 – 17:00 hod.

 

Zápis (příjem Žádosti o přijetí) k docházce v době prázdninového provozu do Mateřské školy Šumavská 37:  

v kanceláři ředitele v úterý         12.4.2022   14:30 – 16:30 hod.

                           ve středu      13.4. 2022  14:30 – 16:30 hod.

 

Provoz bude zajištěn v MŠ Šumavská 37, Praha 2 pouze pro děti zaměstnaných rodičů na tento provoz řádně zapsaných a  přihlášených !!!


Veškeré informace o škole a běžném provozu naleznete na webových stránkách.


Podrobnosti k prázdninovému provozu budou postupně doplňovány a dostanete je písemně při zápisu.

 

Při zápisu předložíte :

1.Vyplněnou žádost o přijetí potvrzenou ředitelkou Vaší školy

2.Evidenční list dítěte s aktuálním potvrzením od lékaře

3.Zmocnění pro vyzvedávání dítěte

 

Zákonný zástupce uhradí veškeré platby za prázdninový provoz do 13.5.2022. V případě neuhrazení plateb v termínu bude dítě vyřazeno z docházky.

 

Platby :

Bankovní spojení KB  č.ú 86-8917810247/0100

Variabilní symbol - jméno a příjmení dítěte 

1.Školné 

532 ,-Kč      

(v případě, že dítě nedochází je platba nevratná)

 

2.Výše plateb za stravování

děti 3- 6let             52,-Kč /den 

děti s OŠD (7 leté)    56,-Kč /den      

(po skončení docházky jsou přeplatky vráceny,viz.přihláška).


Úhrada plateb za školné a stravné je splatná do 13.5. 2022 připsáním na účet školy!!!
Nezaplacení povinných plateb znamená odhlášení dítěte a obsazení místa jiným zájemcem.

 

Odhlašování stravného :

Telefonicky 777 343 877, 608 981 093, mail hospodarka@sumavska37.cz  nebo do sešitu před třídami. Odhlašovat děti je nutné do 13:00, v pondělí do 8:00 ráno.

Stravné bude vyúčtováno na základě odebrané, či odhlášené stravy. Vyúčtování přeplatků bude provedeno podle přihlášky.

Včas neodhlášený oběd si lze vyzvednout pouze první den nepřítomnosti dítěte v MŠ.

 

Děti vyzvedávají dospělé osoby starší 18let, ve výjimečných případech 15let na základě písemného zmocnění zákonného zástupce dítěte.


     Dodatečné přihlášení k prázdninovému provozu po dohodě s ředitelkou školy v případě uvolnění 
     místa 
na tel 224 253 210 –    ředitelka školy -   Bc. Jana Dvořáková

                                         zástupce ředitele  -  Kateřina Pařízková

DŮLEŽITÉ INFORMACE K PROVOZU 

MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022


 1. Provoz MŠ  7:00 - 17:00 hodin. Příchod do MŠ do 8:30 hod., vyzvedávání dětí do 16:45 hod.
 2. Platby školného a stravného - viz. nástěnka ve vestibulu MŠ  a webové stránky (záložka Stravování)
 3. Výše poplatku na Spolek rodičů a přátel školy při MŠ       na školní rok 2021/2022 bude vyvěšena na nástěnkách před jednotlivými třídami.
 4. K omlouvání nepřítomnosti dětí v MŠ slouží tel.č. 777 343 877 (pokud se nelze dovolat, zašlete SMS) a  sešity před jednotlivými třídami. Omluvy je třeba hlásit den dopředu       do 13:00 hod. Výjímkou je ponděli, kdy je možné omlouvat ten den do 8:00. 
 5. Na nástěnkách před třídami budou vyvěšeny iinformace       o tom, co mají rodiče do MŠ donést.
 6. Kroužky budou řešeny v průběhu září. Sledujte web.stránky a nástěnky v MŠ
 7. Akce viz. Kroužky.
 8. Rodiče se seznámí s Řádem školy a ŠVP, které jsou dispozici na nástěnce u 2.tř. a na webových stránkách. Žádáme rodiče, aby také sledovali webové stránky a nástěnky (jak před vstupem do MŠ, ale také před třídami)
 9. Schůzky pro rodiče proběhnou 1.9.2021 v 17:00 hod. Prosíme rodiče, aby se na schůzky dostavili bez dětí, děkujeme.

    

     

INFORMACE PRO RODIČE 

NOVĚ NASTUPUJÍCÍCH DĚTÍ 

(týká se dětí 3letých)


 • první týden je pro děti tzv. "adaptační". Po tuto dobu děti přicházejí do MŠ v 7:30 - 8:30 hod.   a odcházejí po obědě, v 12:30 hod.
 • po příchodu rodiče děti převlečou do oblečení určeného do třídy. Zároveň mu ve skříňce nechají převlečení na pobyt venku a rezervní oblečení pro případ zašpinění.
 • v případě horší adaptace dítěte mohou být rodiče kontaktování třídní učitelkou během dopoledne. Pokud budou obtíže přetrvávat, může být třídní učitelkou navrhnuto prodloužení adaptačního týdne.


Případné další otázky Vám zodpoví třídní učitelky první školní den.


PROVOZ MŠ OD ZÁŘÍ 2021

 

 Mateřská škola a její provoz se bude nadále řídit standartními pravidly podle právních předpisů.

 


 

PROVOZNÍ PODMÍNKY PO DOBU TRVÁNÍ POTŘEBY DODRŽOVÁNÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ 

A DOPORUČENÍ:

 

PROVOZNÍ DOBA MŠ -  7:00 do 17:00 hod.


 

POVINNOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ


· nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohli odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel,         náhlá ztráta chuti a čichu, rýma, jiný příznak akutní infekce) nesmí do školky vstoupit

· pokud se výše zmíněné příznaky vyskytnou během dne, budou rodiče informováni a jsou povinni si dítě ihned z MŠ vyzvednout

 


JAK SE CHOVAT V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY - doprovázející osoby


·   před vstupem do šatny si dezinfikovat ruce (dospělý i dítě)

·   v prostorách MŠ se pohybovat vždy v roušce

·   dodržovat odstupy 2 metry od ostatních rodičů, minimalizovat shromažďování osob

·   zdržovat se v šatně pouze po dobu nezbytně nutnou

·   dítě předat osobně učitelce


JAK SE CHOVAT V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY - děti


·  děti v prostorách MŠ nemusí nosit roušky (po přichodu dejte dětem roušu do sáčku a uschovejte do skříňky)

· aktivity budou organizovány tak, aby děti trávily vetší než obvyklou část dne venku

· pro pobyt venku se bude využívat pouze školní zahrada, jednotlivé skupiny budou odděleny

 

JAK SE CHOVAT V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY - zaměstnanci


·   pedagogičtí pracovníci v prostorách MŠ roušku nosit nemusí

·  při dopomoci s osobní hygienou dětí, při stolování používají   rukavice

· pedagogičtí pracovníci zajistí umytí rukou dítěte (neprodleně po vstupu do třídy) vodou a tekutým mýdlem
Mateřská škola, Praha2, Šumavská 37, tel.: +420 224 253 210, skolka@sumavska37.cz